afen

Terme & Voorwaardes

Handelsmerkkennisgewing

Die handelsmerke, apparate, slagspreuke, akronieme, logo’s en diensmerke (hierna gesamentlik na verwys as ‘handelsmerke’) wat op hierdie webwerf verskyn, is geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerke in besit van Voermol Voere (Edms) Beperk. Enige ongemagtigde gebruik en/of berging van sulke handelsmerke verteenwoordig ‘n handelsmerkoortreding en/of ignorering en/of onwettige wedywering en word verbied. Enige handelsmerk/e wat op hierdie webwerf verskyn, verleen aan geen derde party enige toestemming of reg om enige sodanige handelsmerk/e te gebruik nie tensy geskrewe toestemming vooraf van Voermol (Edms) Bpk verkry is.

Kopieregkennisgewing

Die inhoud van hierdie webwerf is onderhewig aan kopieregbeskerming in terme van die Berne-Konvensie. Geen deel van hierdie webwerf mag ingevolge die Wet op Kopiereg Nr 98 van 1978 in enige vorm of op enige manier, elektronies of meganies, insluitend fotokopiëring, opneming of deur berging, en enige inligtingoproepstelsel, gekopieer of versend word nie sonder die geskrewe toestemming van Voermol Voere (Edms) Beperk.

Vrywaring: Promosie-inligting

Voermol Voere lewer geen voorstellings of waarborge, implisiet of andersins nie, dat die inhoud van ons promosiemateriaal onder andere vry is van foute of versuim.  Ons het, en sal voortgaan om die nodige sorgvuldigheid te verseker, dat alle inligting wat op die promosiemateriaal aangebied word, na die beste van ons kennis en begrip, waar en korrek is. Voermol Voere is egter nie aanspreeklik vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van welke aard ook al wat voortspruit uit die gebruik van die promosiemateriaal nie. Daar is geen waarborge van enige aard, uitdruklik of geïmpliseer nie, rakende die inligting wat in die promosiemateriaal verskaf word ten opsigte van enige aspek van ons produkte of dienste. Enige waarborg wat deur die wet geïmpliseer word, word hiermee uitgesluit, behalwe in die mate waartoe sodanige uitsluiting onwettig sou wees. Raadpleeg Voermol Voere voordat u enige stappe neem wat verband hou met inligting oor hierdie promosiemateriaal. Die promosiemateriaal word op ‘n “as is” basis gelewer en is nie saamgestel of voorsien om aan die individuele vereistes van die gebruiker te voldoen nie. Dit is die verantwoordelikheid van die gebruiker voordat hy ‘n ooreenkoms met Voermol Voere aangaan, om homself of haarself te oortuig dat die produk en diens wat beskikbaar is deur promosiemateriaal aan die gebruiker se individuele vereistes sal voldoen.

© Voermol Voere (Edms) Beperk. Alle regte voorbehou. 2019.